คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมในระดับอาเซียน ณ Indinesia Institute of the Arts, Yogyakarta

รายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมในระดับอาเซียน ณ Indinesia Institute of the Arts, Yogyakarta
เมื่อวันที่ 6-12 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือและจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและแสดงผลงานสร้างสรรค์ร่วมกับ Indinesia Institute of the Arts, Yogyakarta ได้รับโอกาสอันดีเข้าเจรจาความร่วมมือกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะศิลปะการแสดง และคณบดีคณะทัศนศิลป์ ของ Indinesia Institute of the Arts, Yogyakarta เพื่อพัฒนา MOU สู่การทำความร่วมมือในระดับ MOA โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 สถาบัน อาทิ การทำวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ การร่วมทำหนังสือวิชาการ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาบาฮาซา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การลงวิชาเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต เป็นต้น
ทั้งนี้จะมีการลงนามความร่วมมือ MOA ระดับมหาวิทยาลัยในช่วงปลายปี 2558 ในการนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงจะทำหน้าที่ประสานงานและพร้อมเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือต่อไป

cace1 01

cace1 04

cace1 03

cace1 02