คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ค่ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 4 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ค่ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 4 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ประกอบด้วยกิจกรรมฐานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ มีนักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการกว่า 250 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24