คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการเครือข่ายศิลปะทัศนศิลป์เพื่อชุมชน ปฏิบัติงาน WORKSHOP เรื่อง “การพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับคลองแสนแสบ ถนนอโศกมนตรี และเขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อพัฒนาสุนทรียะ” (บก.59ทัศนศิลป์)

โครงการเครือข่ายศิลปะทัศนศิลป์เพื่อชุมชน ปฏิบัติงาน WORKSHOP เรื่อง “การพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับคลองแสนแสบ ถนนอโศกมนตรี และเขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อพัฒนาสุนทรียะ” (บก.59ทัศนศิลป์)
เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ มศว ประสานมิตร จากคลองแสนแสบไปวัดจันทวงศาราม (วัดกลาง)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ ถนนอโศกมนตรี มศว ประสานมิตร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ มศว ประสานมิตร
การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยโครงการเครือข่ายศิลปะทัศนศิลป์เพื่อชุมชน ปฏิบัติงาน WORKSHOP เรื่อง “การพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับคลองแสนแสบ ถนนอโศกมนตรี และเขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อพัฒนาสุนทรียะ” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้จัดทำมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ภายในระยะเวลา 3 ปี การใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนแลละสังคม เพื่อให้สังคมได้มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในอันที่จะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตได้ในที่สุด
รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง (ผู้รับผิดชอบโครงการ)

230

471

1963

3459

3500

4560

5237

5890

6012

6046

6216

7137

7164

7525

8322

8450

8818

9379

9414

9625