คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาศิลปะการแสดง

เป็นโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา PFA401 Performing Art Thesis เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดงของนิสิตในสาขาวิชาศิลปะการแสดงชั้นปีที่ 4 และเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบของศิลปะร่วมที่ผ่านกระบวนการของการศึกษาและค้นคว้าอย่างมีเหตุผลและหลักการ
จัดแสดงที่หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2559 – 9 เมษายน 2559

The Bald Soprano

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

BS6

BS7

BS8

BS9

BS10

BS11

The Tin Woman

TW01

TW02

TW03

TW04

TW05

TW06

TW07

TW08

TW09

TW10
Breakfast at Tiffany’s

BT01

BT02

BT03

BT04

BT05

BT06

BT07

BT08

BT09

BT10

BT11

In the Next Room (or The Vibrator Play)

NR01

 

NR02

NR03

NR04

NR05

NR06

NR07

NR08

NR09

NR10

NR11

NR12