คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการอบรมสัมมนาดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติ : "ปรับวงดนตรีไทยอย่างไรให้ถูกรส"

นิสิตระดับปริญญาโท สาขามานุษยดุริยางควิทยา รุ่นปีการศึกษา 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมสัมมนาดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติ : ปรับวงดนตรีไทยอย่างไรให้ถูกรส" เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

 1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

1112

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31