Logo

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

หมวด: EVENT : ข่าวและกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 26 สิงหาคม 2559 02:15 เขียนโดย Super User ฮิต: 564

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (ประธานกรรมการ),
อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ),
รองศาสตร์จารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (กรรมการ),
อาจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ (กรรมการ),
นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา (กรรมการและเลขานุการ)
และนางสาวอาพร ภูมิบุญชู (ผู้ประสานงาน)
ดังนี้ วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43