คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

วิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ปรับปรุง พ.ศ.2560

วันที่ 6 กันยายน 2559 วิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ปรับปรุง พ.ศ.2560 ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านที่กรุณาร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

1

2

3

4

5

6

7