คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

พิธีไหว้ครู คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : พิธีบูชาศิลปาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : พิธีบูชาศิลปาจารย์ ไหว้ครูคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์อาวุโส รศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ และ รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง กล่าวให้โอวาทแก่นิสิต คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย เป็นตัวแทนมอบพวงมาลัยกราบคาราวะคณาจารย์อาวุโส จากนั้นตัวแทนนิสิตเชิญพานดอกไม้ขึ้นไหว้คณาจารย์จากทุกวิชาเอก แสดงการฝากตัวเป็นศิษย์ โดยคณาจารย์ได้ผูกข้อมือรับขวัญและกล่าวอำนวยพรให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมงานทุกคน เป็นบรรยากาศอันอบอุ่นระหว่างอาจารย์และศิษย์ที่เกิดขึ้นทุกปีในงานบูชาศิลปาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

38

39

 

4

5

7

9

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

พานไหว้ครู แต่ละสาขาวิชาในพิธีไหว้ครู คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : พิธีบูชาศิลปาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1

2

 

3