คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

นิสิตวิชาเอกศิลปะการแสดงศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท "พ่อแห่งชาติ"

ขอแสดงความยินดีกับ นายฤทธิ์นันต์ พงษ์สระพัง นิสิตวิชาเอกศิลปะการแสดงศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท "พ่อแห่งชาติ" (ประเภทเดี่ยว ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป) จัดโดยสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติร่วมกับสโมสรนักเพลงแห่งประเทศไทย ได้เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

father nation singing

father nation singing1