คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการเครือข่ายศิลปะทัศนศิลป์เพื่อชุมชน : ปฏิบัติการ WORKSHOP เรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับคลองแสนแสบ ถนนอโศกมนตรี โรงเรียนวัดสันตยาราม จังหวัดนครนายก และโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ร่วมกับคณะกรรมการ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการเครือข่ายศิลปะทัศนศิลป์เพื่อชุมชน : ปฏิบัติการ WORKSHOP เรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับคลองแสนแสบ ถนนอโศกมนตรี โรงเรียนวัดสันตยาราม จังหวัดนครนายก และโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในวันนี้คณะได้เดินทางไปที่ มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม (คลองจั่น) และวัดจันทวงศาราม (วัดกลาง) ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้มายาวนาน ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นคลองที่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ผูกพันกับผู้ที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่ยังเป็นเพียงวิทยาลัยวิชาการศึกษาตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่คลองแสนแสบและมีบทบาทต่อการเดินทางของผู้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากสถาบันแห่งนี้ จากตำนานและเรื่องเล่าที่มีบริบทที่ผูกพันกับคลองแสนแสบตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี ที่ผ่านมา
สังคมของชาว มศว ประสานมิตร ควรตะหนักในคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ที่จะได้ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสายน้ำแห่งนี้ที่มีเส้นทางที่ยาวไกล สามารถเชื่อมต่อได้ระหว่างสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบท ตามที่เป็นมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ควรจะได้เห็นคุณค่าของคลองแสนแสบ ซื่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมของคนกรุงเทพฯ ที่เป็นสิ่งสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองหลวงที่ยังได้สามารถรับรู้ในวิถีชีวิตของการสัญจรตามวิถีของผู้คนในเมืองหลวงที่ใช้คลองแสนแสบในการใช้ชีวิตร่วมมาโดยตลอด
กิจกรรมในวันนี้มีการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1. องค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์ 2. ทัศนศิลป์กับองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 3. ทัศนศิลป์ในงานศิลปะประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 4. องค์ความรู้การเขียนภาพทิวทัศน์ และปฏิบัติการ WORKSHOP การสร้างผลงานด้านทัศนศิลป์เพื่อชุมชนในวันนี้คือ การเขียนภาพในหัวข้อ “ ในหลวงในใจของเรา” ของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น และโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ เหล่าบรรดานักเรียนได้ปฏิบัติการเขียนภาพด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ถ่ายทอดความรักความผูกพันที่มีต่อในหลวงออกมาได้อย่างลึกซึ้ง เป็นผลงานศิลปะอันบริสุทธ์ และในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการจัดปฏิบัติการ WORKSHOP การสร้างผลงานด้านทัศนศิลปะเพื่อชุมชน ในหัวข้อเดียวกันซึ่งจัดขึ้นที่โถงใต้อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิต นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งผลงานภาพวาดเหล่านี้จะนำมาจัดแสดงผลงานในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น2 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี

จิราพร บุรีแก้ว : ข่าว
รษา ประเสริฐศรี : ภาพ

 001

002

 

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054