คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : ค่ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร)

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : ค่ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) โดยได้น้อมนำพระราชดำรัสแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาบูรณาการกับกิจกรรมศิลปะทั้งทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต รู้จักความพอดี รู้จักประมาณตน มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และผลงานศิลปะสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับละครของเด็กนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) นำเสนอเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม
1
26
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24