คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจยิ่งกับอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ในโอกาสได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2559 สาขาดนตรีไทยสากล

ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจยิ่งกับอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ รุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2521 ในโอกาสได้รับการยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2559 สาขาดนตรีไทยสากล โดยจะได้เข้ารับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ

tanid