คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

เสวนาวิชาการ “ทิศทางของนาฏศิลป์ไทยในยุค Thailand 4.0” ขึ้น ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ “ทิศทางของนาฏศิลป์ไทยในยุค Thailand 4.0” ขึ้น ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) อาจารย์ ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร คุณบัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย คุณปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเกี่ยวกับ “ทิศทางของนาฏศิลป์ไทยในยุค Thailand 4.0” กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศิลปะการแสดงศึกษากับประเด็นทางสังคม ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับปริญญาโท เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ นำเสนอแนวคิด การแลกเปลี่ยนข้อความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับศิลปะการแสดงศึกษากับประเด็นทางสังคมที่มีความเป็นสากล ตลอดจนศิลปะการแสดงศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในกระแสสังคมปัจจุบัน โดยมีอาจารย์ประวิชาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ เป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการทำงาน

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29