คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล Feed เปรี๊ยะ!

โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล Feed เปรี๊ยะ!
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559
ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สูติบัตรกิจกรรม (คลิก)

155724

155726

155721

155723

155725

155727

155728

155729

155730

155731

155732

155733