คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กิจกรรมงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม "โคตรเหง้า เหล่ากอ"หน่อเนื้อศิลปวัฒนธรรม (HABITUS)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นประธานเปิดงานและชมงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม "โคตรเหง้า เหล่ากอ"หน่อเนื้อศิลปวัฒนธรรม (HABITUS)
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม (รุ่นแรก)สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลงานทุกชิ้นผ่านกระบวนการสืบค้นอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ ตีความเชื่อมโยงทฤษฎีอย่างมีเหตุผล
นำเสนอด้วยศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย สุดท้ายผลจากการศึกษาและสร้างสรรค์ทั้งหมดยังได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทความวิชาการ
นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2560
ณ หอศิลป์ G23 Art Gallery ชั้น3อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22