คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ : การสอน Active Learning ในระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ : การสอน Active Learning ในระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม อเวนี เอเทรียม ถ.เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
ActiveLearning60