คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานประชุมวิชาการ " LAON LAON 2017 Ethnomusicology and Field Research in the Digital Age"

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ " LAON LAON 2017 Ethnomusicology and Field Research in the Digital Age" ซึ่งปีนี้สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเซีย คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

1

2