คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบทัศนศิลป์ (แฟชั่น จิวเวลรี่ ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบภายใน)

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบทัศนศิลป์ (แฟชั่น จิวเวลรี่ ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบภายใน) ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาให้ข้อคิดเห็นและแนวทางอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป
7
1
2
3
4
5
6