คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Social Sciences,Arts and Media (SSAMIC2017)

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 พิธีเปิดงานและการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Social Sciences,Arts and Media (SSAMIC2017) ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล กล่าวเปิดงาน
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote speakers) Dr. Fabiola P. Ehlers – Zavala Prof. Yang Yun Dr. Lauren Michelle Bratslavsky และ Dr. Sal Murgiyanto
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

 1

2

3

4

5

6

7

8

9