คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณบดีและรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

คณบดีและรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าแสดงความยินดีกับ
รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และ
ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 1

2