คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กิจกรรม Open House คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว "เปิดบ้านศิลปกรรม มศว" 2560

กิจกรรม Open House คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว "เปิดบ้านศิลปกรรม มศว" 2560
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) สุขุมวิท 23
บรรยากาศงาน FOFASWU : Open House 2017 แนะแนวการเตรียมตัวสอบด้วยระบบ TCAS ในปี 2561 สำหรับผู้สนใจสอบเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครูและผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 600 คน
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47