คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันที่สอง ซึ่งเป็นการสรุปและรายงานผลการประเมิน ทั้งนี้ได้รับผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ทั้งหมด 4.29 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 4.18 อยู่ในระดับ ดี...ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ทุกท่าน
1.ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร
2.ผศ.ดร.ธีระยุทธิ์ เพ็งชัย
3.อ.ดร.อรรณพ โพธิสุข
4.อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
5.นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา
ข้อเนอแนะจากคณะกรมการฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์จะนำไปทบทวน วิเคราะห์ และพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

FOFA Assurence1

 

FOFA Assurence2

FOFA Assurence3

FOFA Assurence4

FOFA Assurence5

FOFA Assurence6

FOFA Assurence7

FOFA Assurence8

FOFA Assurence9

FOFA Assurence10

FOFA Assurence11

FOFA Assurence12

FOFA Assurence13

FOFA Assurence14