คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การแสดง คอนเสิร์ต จ๊าบหลาว โดยนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากลชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

การแสดง คอนเสิร์ต จ๊าบหลาว โดยนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากลชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา13:00 น. ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
คอนเสิร์ตเพื่อแสดงความสามามรถของนิสิตชั้นปีที่1
jablhaw60