คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center)
ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวขอบคุณ โดย ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๙ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26