คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 วิพากษ์หลักสูตรการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับความรู้ด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด และการเงิน ของคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เข้าสู่แวดวงงานด้านการอนุรักษ์/พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมธุรกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม บนฐานของการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ขอขอบคุณ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์ (กรรมการวิชาการ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา)
คุณโสภณ สุภาพงษ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
คุณอภิศักดิ์ สนจด (ผู้อำนวยการหอศิลป์ตาดู)
ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
คุณพีรพน พิสณุพงศ์ (ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน))
วิมลลักษ์ ชูชาติ (ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) และ
คุณปราณิสา เตียวพิพิธพร (ผู้อำนวยการ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง วัฒนธรรม)
ที่ได้ให้ข้อแนะนำสำหรับการนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

wipak dr09

wipak dr01

wipak dr02

wipak dr03

wipak dr04

wipak dr05

wipak dr06

wipak dr07

wipak dr08

wipak dr10