คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การบรรเลงวงปี่พาทย์ของคณะประสานมิตร ร่วมกับวงดุริยางค์แห่งชาติไต้หวัน National Chinese Orchestra Taiwan (NCO)

อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำ คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกอบไปด้วย 1.รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทริวโรฒ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 3. อาจารย์ประยุทธ กองวุฒิ อาจารย์ประจำโรงเรียนโยธินบูรณะ และ 4.อาจารย์สมรักษ์ ชูศิริ อาจารย์ประจำโรงเรียนราชประชาสมาศัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการบรรเลงวงปี่พาทย์คณะประสานมิตร ร่วมกับวงดุริยางค์แห่งชาติไต้หวัน National Chinese Orchestra Taiwan (NCO) ในบทเพลง Nuresry Rhymes (Ar Nhu) ซึ่งเรียบเรียงทำนองเสียงประสานโดย Ming-Hsiu Yen อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Taipei National University of the Arts เนื่องในพิธีเปิดโรงละครศูนย์วัฒนธรรมแห่งไต้หวัน The Xiqu Center of Taiwan โดยประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Taiwan 02

 

Taiwan 03

Taiwan 04

Taiwan 01

Taiwan 05

Taiwan 06