คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กิจกรรม "ตามรอยละครชาตรีวิเศษชัยชาญ"

วันที่ 14 ตุลาคม 2560 คลาสพิเศษวิชาการละครไทยสำหรับครู ได้จัดกิจกรรม "ตามรอยละครชาตรีวิเศษชัยชาญ" ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นิสิตเกิดความสนใจใฝ่รู้ภูมิปัญญาละครพื้นบ้านจากแหล่งเรียนรู้ชุมชน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง มีการมอบหมายประเด็นให้นิสิตศึกษาค้นคว้าจากปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อกลับมาถอดบทเรียนในห้องเรียน ซึ่งเป็นการให้ผลสะท้อนกลับจากการเรียนรู้ในสภาพจริง นอกจากนี้นิสิตยังได้สนุกสนานจากการมีส่วนร่วมในการแสดงละครชาตรี ทั้งร่วมตีเกราะและร่วมแสดงบทบาทในละครชาตรีเรื่องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12