คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สินีนาท เลิศไพรวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์


Event 006

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ  

อาจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่8/2556 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556