คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กิจกรรม "SWU Piano Festival II"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมการเสวนาเชิงปฏิบัติการด้านเปียโนแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2 “SWU Piano Festival II” เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่คณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า รวมถึงบริการวิชาการแก่ผู้สนใจทั่วไป...กิจกรรมนี้จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง นับเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

01

 

02

03

04