คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

แสดง # 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 14 สิงหาคม 2557 477
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง 08 สิงหาคม 2557 441
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 8 ปี 10 กรกฎาคม 2557 742
โครงการเครือข่ายมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดงครั้งที่ 4 27 มิถุนายน 2557 1916
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 21 ปี 10 กรกฎาคม 2557 718
ละครเวทีเพื่อนยาก 11 กุมภาพันธ์ 2557 712
นิสิตสาขาวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น คว้ารางวัลชนะเลิศ งานทอฟ้าผ้าไทย 24 ตุลาคม 2556 1089
การนำเสนอผลงาน (Final Project) ของนิสิตที่เรียนรายวิชา ศปก 107 การสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะภูมิปัญญาไทย 24 ตุลาคม 2556 792
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ระวิวรรณวรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 24 ตุลาคม 2556 1272
ศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์ มศว คว้ารางวัลชนะเลิศ Men'sHealth Guy ประจำปี 2013 24 ตุลาคม 2556 1068
คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาในงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 24 ตุลาคม 2556 382
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สินีนาท เลิศไพรวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 24 ตุลาคม 2556 583
นิสิตศิลปกรรามศาสตร์ชนะเลิศการประกวด AMARIN BEAR WISH PROJECT by AIS 24 ตุลาคม 2556 483
นิสิตศิลปกรรมศาสตร์เก่ง คว้า 2 รางวัลเด่นจากงานวัด มศว 24 ตุลาคม 2556 458
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคนเก่งจาก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 24 ตุลาคม 2556 521
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 24 ตุลาคม 2556 445