คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานบริหารความเสี่ยง
  * แผนจัดการความเสี่ยง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก) 
  * แบบประเมินและแบบสอบถามการควบคุมภายใน
    - คู่มือการกรอกแบบประเมินและแบบสอบถามการควบคุมภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 (คลิก)
    - คู่มือการกรอกแบบประเมินและแบบสอบถาม (คลิก)
   @ แบบประเมินและแบบสอบถามสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
      แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (คลิก) 
    แบบสอบถามการควบคุมภายใน
     - ด้านการบริหาร (คลิก)
     - ด้านการเงิน (คลิก)
     - ด้านการผลิตบัณฑิต (คลิก)
      - ด้านการบริหารบุคลากร (คลิก)
      - ด้านระบบสารสนเทศ (คลิก)
      - ด้านการบริหารพัสดุ (คลิก)  
  *คำสั่ง 
     - คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติที่ดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
* คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี KM สำนักงานคณบดี ครั้งที่1 ประจำปีปีงบประมาณ 2560
     - Google Apps For Education : Google Mail & Google Calendar
* แนวปฏิบัติที่ดีKM ปีงบประมาณ 2559 ด้านการเรียนการสอน
     - การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning (คลิก) อาจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
* แนวปฏิบัติที่ดีKM ปีงบประมาณ 2558 ด้านการเรียนการสอน
    - การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 (คลิก)
 * แนวปฏิบัติที่ดีKM ปีงบประมาณ 2557 ด้านการเรียนการสอน
    - การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ (คลิก)
    - การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ (คลิก) อาจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
 * Download-แบบฟอร์มงานวิจัยและบทความวิชาการ (คลิก)  
สำนักงานคณบดี
 * แนวปฏิบัติที่ดี KM ปีงบประมาณ 2559 
    - Google Drive for Work (คลิก)
  * แนวปฏิบัติที่ดี KM ปีงบประมาณ 2558 
    - University Risk Management : URM (คลิก)
 * แนวปฏิบัติที่ดีKM ปีงบประมาณ 2557
    - ขั้นตอนการจัดทำวิจัยในองค์กร R2R:Routine to Research (คลิก)
 
ฝ่ายบริหารและวางแผน
    - คู่มือซ้อมอพยบหนีไฟ และภาคผนวก (คลิก)
    - แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
    - แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 งานการเงินและพัสดุ
แบบฟอร์ม
- ใบส่งมอบงาน (คลิก)
- ใบสำคัญรับเงิน (คลิก)
- ใบสำคัญรับเงิน-วิทยากร (คลิก)
- ใบเสนอราคา (คลิก)
- 61 ใบสั่งซื้อ (คลิก)
- 61 ใบสั่งจ้าง (คลิก)
- หน่วยงาน_ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (08/02/2561) (คลิก)
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 60_กฎกระทรวง (คลิก)
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (คลิก)
 
 
งานบริการการศึกษา
นิสิต
- ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาครู 5 ปี/58 
- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- แบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์ฝึกงาน
- แบบฟอร์มใบสมัครทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
 
งานนโยบายและแผน
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
- แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    1. คำขอตั้ง เงินรายรายได้ ปี 2561
    2. แบบ ง.103
    3. แบบ ง.145
    4 แบบฟอร์ม แผนการใช้ งปม.61(รายได้)
    5. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560_สำนักงบประมาณ
    6. ร่าง_เกณฑ์ราคากลาง_ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    7. นโยบายและหลักการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี61
    8. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ เงินรายได้ ปี 2561

 - แบบฟอร์มโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2561 (pdf) , (word)

 - แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   *แบบเสนอโครงการ   *แบบเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   *แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
- แบบตรวจเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   * แบบฟอร์มแบบตรวจเสนอโครงการ (pdf)(word)
- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- แบบฟอร์มการบูรณาการ การบริการวิชาการ
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง 2558 - 2559

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2561

- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) ปี 2561 ( 6 เดือน ) (มศว)
   * แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ S-SAP, SAP และตัวชี้วัด KS, KA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561(รอบ 6 เดือน)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
  - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (Queue1&Queue2)
  - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier1&Tier2)
  - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier3)
  - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานสนับสนุนวิชาการ (AS-EdPEx)
  - แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
 
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี)
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปกรรม
    หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
    สรุปคะแนนระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
 
งานบุคลากร
- การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และการทำประกันสุขภาพกลุ่ม
- ขอหนังสือรับรอง
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
- แบบฟอร์ม PER 303, PER 304 และ PER 305
- แบบ ตท.1 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รายบุคคล)

- แบบ ตท.2 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (เป็นหมู่คณะ)

- แบบ ตท.3 ขออนุญาติลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ และ ใบลาไปต่างประเทศ
- แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
- แบบติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม
- แบบฟอร์มการตรวจสอบการยืม คืนคุรุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
- แบบส่งมอบการปฏิบัติหน้าที่ช่วงการลาราชการ

งานบุคลากรทั่วไป

- แบบรายงานการเข้าอบรม/สัมมนา
- แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศ
- แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล (พนักงานมหาวิทยาลัย)

งานธุรการ

- แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
- บันทึกข้อความขอเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ประเภทหนังสือที่ใช้ ตรา Logo มศว
หนังสือภายใน (ขนาด 1.5 ซม.)   ตรา Logo มศว ขนาด 1.5 ซม.
จดหมายภายนอก/จดหมายสั่งการ/จดหมายประชาสัมพันธ์ (ขนาด 3 ซม.)   ตรา Logo มศว ขนาด 3 ซม.
ตราประทับ (ขนาด 4.5 ซม.)   ตรา Logo มศว ขนาด 4.5 ซม.

Template

 หนังสือภายใน

 หนังสือภายนอก

 หนังสือประทับตรา

 คำสั่ง

 ระเบียบ

 ข้อบังคับ

 ประกาศ

 แถลงการณ์

 ข่าว

 ระเบียบวาระการประชุม

 รายงานการประชุม

 ซอง

  งานอื่นๆ
- 13 ระบบงาน ใน SWU-ERP 
- คู่มือการใช้ระบบ i-pass ใหม่ 26 พฤศจิกายน 2558
คู่มือการตั้งหน้าเพจแรกเป็นเว๊บของคณะศิลปกรรมศาสตร์
- แบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ห้องน้ำ คณะศิลปกรรมศาสตร์
- แบบตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ห้องน้ำ คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ใบเซ็นต์ชื่อเข้าประชุมโครงการประหยัดพลังงานครั้งที่ 1/59
- คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form (โดย ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร)
- คู่มือซ้อมอพยพหนีไฟ มศว ประจำปี 2560
- คู่มือป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
 
 
Template PowerPoint

- แบบที่ 1
- แบบที่ 2
- แบบที่ 3

อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 30 พฤษภาคม 2561 08:31

ฮิต: 15893