คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register LoginBlogger 

    คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

RSS  

   การประกอบอาชีพในอนาคต


 bach 03

icon course2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

  -วิชาเอกการออกแบบการสื่อสาร              -วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์

  -วิชาเอกการออกแบบแฟชั่นฃ                 - วิชาเอกศิลปะเครื่องประดับ

 bach 07bach 08bach 09bach 10bach 11

 

 

icon course4หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

  -วิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล

 bach 07bach 08bach 09bach 10bach 11

 

 

icon course3

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

 -วิชาเอกเซรามิกส์                                -วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม

 -วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์

bach 07bach 08bach 09bach 10bach 11

 

 

 

 icon course1หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 -วิชาเอกการแสดงและการกำกับการแสดง      -วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง

 -วิชาเอกนาฏศิลป์สากล                           -วิชาเอกนาฏศิลป์

bach 07bach 08bach 09bach 10bach 11

 

 

 bach 15

icon course10

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรศึกษา

 -วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา : ดนตรีไทย)          

 -วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา : ดนตรีสากล)

 -วิชาเอกนาฏศิลป์ (นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงศึกษา)  

                              -วิชาเอกศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)

  gap  bach 07bach 08bach 09bach 10bach 11