คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

มคอ.2556 ป.โท นวัตกรรมการออกแบบ

การออกแบบผลิตภัณฑ์banner004

                                                 ศป.ม. - วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มคอ.3-4 มคอ.5-6
FAS103 HISTORY OF FINE AND APPLIED ARTS 3(3-0-6) bu1 bu2
FAS105 ETHICS IN FINE AND APPLIED ARTS MANAGEMENT 3(3-0-6) bu1 bu2
FAS106  AESTHETICS IN INTERGRATED FINE AND APPLIED ARTS 3(3-0-6) bu2 bu2
FAS107 CREATIVE AND DEVELOPMENT IN THAI ARTS WISDOM 3(3-0-6) bu1 bu2
SWU111 THAI FOR COMMUNICATION 3(2-2-5)  bu1 bu2
SWU112 THAI LITERARY REVIEW  3(2-2-5) bu1 bu2
SWU112 THAI LITERARY REVIEW  3(2-2) bu1 bu2
SWU121 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I 3(2-2-5) bu1  bu2 
SWU122  English for Effective Communication II  3(2-2-5)  bu2  bu2 
SWU141 INFORMATION LITERACY SKILLS  3(2-2-5) bu2  bu2 
SWU145  WELLNESS AND HEALTHY LIFESTYLE  3(2-2-5)  bu1  bu2 
SWU151  GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT  3(2-2-5)  bu1  bu2 
SWU251  Man and Society  3(2-2-5)  bu2  bu2 
SWU252  AESTHETICS FOR LIFE  3(2-2-5)  bu2  bu2 
SWU353  Man, Reasoning and Ethics  3(2-2-5) bu2  bu2 
SWU371 CREATIVITY, INNOVATION AND TECHNOLOGY 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS101  Sketching and Rendering Technique  2(1-2)  bu1  bu2 
VDS102 DESIGN FUNDAMENTALS  2(1-2)  bu1 bu2
VDS102  Design Fundamentals 2(1-2)  bu2 bu2
VDS103 Mechanical Drawing 2(1-2-3) bu1 bu2
VDS104 Thai Wisdom for Design Innovation 2( 2-0-4) bu1 bu2
VDS104 Thai wisdom for design innovation 2(2-0-4) bu2 bu2
VDS105 Evolution of Design 2(2-0-4) bu2  bu2 
VDS106 Model Making and Process Technique 2(1-2-3) bu2  bu2 
VDS201 Fundameantal of computer graphics 3(2-2) bu1  bu2 
VDS202 CREATIVITY OF DESIGN INNOVATION 2(1-2-3) bu1  bu2 
VDS211 Creative Branding 3(2-2)  bu1  bu2 
VDS212 Applied Typography  3(2-2-5)  bu1 bu2
VDS213  CREATIVE PHOTOGRAPHY  3(2-2) bu2  bu2 
VDS213  CREATIVE PHOTOGRAPHY  3(2-2)  bu1  bu2 
VDS214  Thai Identity in Communication Design  3(2-2)  bu2  bu2 
VDS215 CREATIVE ILLUSTRATION AND DIGITAL IMAGING  3(2-2) bu2  bu2 
VDS216 FUNDAMENTALS OF CREATIVE MOTION GRAPHICS 3(2-2) bu2  bu2 
VDS217 Consumer Behavior in Innovative Marketing 3(3-0) bu2  bu2 
VDS231 Sketching and Principles of Jewelry Design 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS232 Gemology and Jewelry Design 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS233 History of Art and Jewelry Design 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS234 Innovation Thai Wisdom for Jewelry Design 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS235 Branding for Jewelry 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS237 MECHANICAL DRAWING FOR JEWELRY DESIGN 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS241 Functional Product Design 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS242 STRUCTURAL PACKAGING DESIGN 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS243 THAI WISDOM INNOVATION FOR PRODUCT DESIGN 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS244 Packaging Design for Handicraft Product 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS245 Functional Graphic Design 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS246 Computer Aided Design Manufacturing 2(1-3-2) bu1  bu2 
VDS247 Multiple Design Solutions 3(2-2-5) bu2 bu2
VDS301 Integrated Marketing and Management 2(2-0-4) bu1  bu2 
VDS311 Creative Styling in Communication Design 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS313 Book and Magazine Design 3(2-2) bu1  bu2 
VDS315 Creative Graphics on Package 3(2-2) bu2  bu2 
VDS317 CREATIVE CHARACTER AND MASCOT DESIGN IN COMMUNICATION 3(2-2) bu2  bu2 
VDS319 PRACTICUM IN COMMUNICATION DESIGN 3(1-4-4) bu2  bu2 
VDS323 Fabrics Studies AND Design 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS324 Accessory Design 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS324 ACCESSORY DESIGN 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS326 CREATIVE PORTFOLIO DEVELOPMENT FOR FASHION DESIGNER 3(1-4-4) bu1  bu2 
VDS327  Practicum in Fashion Design 3(1-4-4) bu2  bu2 
VDS328 FASHION DESIGN STUDIO EXPERIMENT 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS332 Ornament and Thai Wisdom Innovation 3(2-2) bu1  bu2 
VDS334 Technique and Material for Jewelry Making 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS336 Jewelry Design from Thai Folk Material for Accessory 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS336 Jewelry Design from Thai Folk Material for Accessory 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS337 Practicum in Jewelry Design 3(1-4-4) bu2  bu2 
VDS341 EXPERIMENTAL PRODUCT DESIGN 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS342 Eco-Packaging Design 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS343 ECO-PRODUCT DESIGN 3(2-2-5) bu1 bu2
VDS344 Universal Packaging Design 3(2-2-5 bu2  bu2 
VDS345 MODERNISTIC FURNITURE DESIGN 3(1-2-3) bu1  bu2 
VDS346 FURNITURE DESIGN AND MANUFACTURING SYSTEM 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS347 Practicum in Product and Packaging Design 3(1-2-6) bu2  bu2 
VDS348 Design Engineering and Technology 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS348 Design Engineering and Technology 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS412 Professional Communication Design 3(2-2) bu1  bu2 
VDS414 2-D in Motion Graphics 3(2-2-5) bu1  bu2 
VDS415 Creative Multimedia on Web Page 3(2-2) bu1  bu2 
VDS416 3-D Modeling, Rendering and Animation 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS417 Fashion Styling Photography 3(2-2-5) bu2  bu2 
VDS417 Fashion Styling Photography 3(2-2-5) bu2  bu2