คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

banner004Blogger 

       คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา


 master 03

icon course11 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม

 -วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ                    -วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา

 -วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์

 

 

 master 06

icon course5

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

 -สาขาวิชาศิลปศึกษา