คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

banner005Blogger 

       คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา


 phd 03

icon21 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย

 - สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย

 

 

 phd 07

icon course6

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

 -สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา