คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

มคอ. 2557 ระดับปริญญาตรี

mok2557

BFA2557

BFD56 08

สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศป.บ. (ทัศนศิลป์)
icon2  icon3-6  icon5

 

BFD56 03

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
ศป.บ. (การออกแบบทัศนศิลป์)
icon2   icon3-6  icon5

BFA Music

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)

icon2   icon3-6    icon5

BFA Performing Arts

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)

icon2   icon3-6   icon5

BED2557

BFD56 14

BFD56 18

icon1    icon2    icon3-6    icon5

BFD56 16

icon1    icon2   icon3-6   icon5 

 BFD56 20

icon1    icon2    icon3-6     icon5

 

 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะอื่น

icon3-6