คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

มคอ. 2558 ระดับปริญญาตรี

mok2558

BFA58 12

BFD56 08

สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศป.บ. (ทัศนศิลป์)

 

BFD56 03

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
ศป.บ. (การออกแบบทัศนศิลป์)
icon2   icon3-6  icon5

BFCD58 01

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
ศป.บ. (การออกแบบสื่อสาร)
icon2   icon3-6  icon5

 

BFA Music

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)

icon2   icon3-6    icon5

BFA Performing Arts

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)

icon2   icon3-6   icon5

BFD58 12

BFD56 14

 

BFD56 18

icon1    icon2    icon3-6    icon5

BFD56 16

icon1    icon2   icon3-6   icon5 

 BFD56 20

icon1    icon2    icon3-6     icon5

 

 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะอื่น

icon3-6