คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

banner001

B1

 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

          1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังจะจบการศึกษาในปีที่สมัครสอบ

          1.2 คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) และ ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

          1.3 สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ต้องมีความสามารถดีเด่นด้านใดด้านหนึ่ง ( แนบหนังสือรับรอง ) เช่น

               - เป็นนักดนตรีในวงดนตรีของโรงเรียน สมาคม หรือ องค์กรอื่นๆ ที่บรรเลงถูกต้องตามแบบแผน

               - เคยเป็นนักดนตรีของวงดนตรีหรือวงโยธวาทิตที่ชนะเลิศไม่ต่ำกว่าระดับจังหวัด

               - เคยสอบเทียบเกรด Trinity Collage of Music, London หรือ Royal College of Music, London ทฤษฎี หรือ ปฏิบัติไม่ต่ำกว่าเกรด 5

 

2. เอกสารที่ต้องส่งประกอบการสมัคร

          2.1 สำเนาใบ ร.บ. ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

          2.2 สำเนาแฟ้มประวัติและผลงาน ( Portfolio ) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือสำเนาเอกสาร หรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการสมัครสอบ เกียรติประวัติและรางวัลความสามารถพิเศษ กิจกรรมเพื่อส่วนรวม หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ( คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้นผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมูลที่เป็น สำเนา หรือ ภาพถ่าย เท่านั้น โดยให้เก็บข้อมูลจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง )

 

3. วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

          3.1 สอบทฤษฏีวิชาเอก

          3.2 สอบปฏิบัติวิชาเอก

          3.4 สอบวิชาภาษาอังกฤษ

          3.4 สอบวิชาความถนัดทางการเรียน หรือ SAT ( Scholastic Aptitude Test)

          3.5 สอบสัมภาษณ์วิชาการ