คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

banner001

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ba 03

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

          เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 หรือ มีประสบการณ์และผลงาน โดยนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

 

2. เอกสารที่ต้องส่งประกอบการสมัคร

          2.1 ใบสำเนารายงานผลการศึกษา ( Transcript ) ในระดับปริญญาตรี

          2.2 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ

          2.3 แฟ้มประวัติและผลงาน ( Portfolio ) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องการสมัครสอบ

 

3. วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

          3.1 วิชาเอกศิลปศึกษา เปิดสอบตรง มุ่งเน้นทางด้านทัศนศิลปศึกษา และ ศิลปกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา การสอบเน้นการนำเสนอแฟ้มประวัติและผลงาน ( Portfolio ) งานวิชาการ สอบภาษาอังกฤษ SAT และสัมภาษณ์วิชาการ

          3.2 วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา เปิดสอบตรง มุ่งเน้น ทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การสอบเน้นการพิจารณาศักยภาพทางดนตรี สอบถาษาอังกฤษ SAT และสัมภาษณ์วิชาการ

          3.3 วิชาเอกทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่ และ วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ เปิดสอบตรงมุ่งเน้นทางด้านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย การสอบเน้นการนำเสนอแฟ้มประวัติและผลงาน ( Portfolio ) ที่มีคุณภาพ แนวคิด และการสร้างสรรค์ สอบภาษาอังกฤษ SAT และสัมภาษณ์วิชาการ

 

 ba 06

          ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เปิดสอบตรง มุ่งเน้นทางด้านการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีกระบวนทัศน์และวิสัยทัศน์กว้างไกล 

          การสอบเน้นการเสนอแฟ้มประวัติและผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม สอบภาษาอังกฤษ SAT และสัมภาษณ์วิชาการ