คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

 

ศป.บ. - วิชาเอกการออกแบบสื่อสาร B.F.A. (Communication Design)
อาชีพในอนาคต
นักออกแบบกราฟิก, นักออกแบบแอนิเมชั่น, ช่างถ่ายภาพ, ผู้กำกับศิลป์, นักสร้างสรรค์โฆษณา, นักวาดภาพอิสระ, ฝ่ายศิลป์ในองค์กร, ฟรีแลนซ์กราฟิก

 

occupation 13

ศป.บ. - วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น B.F.A. (Fashion Design)
อาชีพในอนาคต
นักออกแบบเสื้อผ้า, นักออกแบบลายผ้า, แฟชั่นสไตลิส, ผู้จัดการสินค้าแฟชั่น, รวมถึงกิจการส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

 

 

occupation 16

 

ศป.บ. - วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ B.F.A. (Product Design)
อาชีพในอนาคต
นักออกแบบจุภัณฑ์, ผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบขนาดเล็ก, นักออกแบบสินค้าแฟชั่น,นักออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง, นักออกแบบสินค้าตกแต่งบ้าน, นักออกแบบเครื่องเรือน, นักออกแบบนิทรรศการ และผู้ผลิตสินค้าสร้างสรรค์

ศป.บ. - วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ B.F.A. (Jewelry Design)occupation 20
อาชีพในอนาคต
นักออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ หรือ ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องประดับของตนเอง

 

 

ศป.บ. - วิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล B.F.A. (Music)
อาชีพในอนาคต
นักดนตรี,ครูสอนดนตรี(เอกชน),นักวิชาชีพด้านดนตรี, นักวิจัยทางด้านดนตรี, นักวิชาการทางด้านดนตรี, นักประพันธ์ดนตรี, นักเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี, ผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี, นักผลิตดนตรีประกอบ, นักวิจารณ์ดนตรี, ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางดนตรี

 

 

ศป.บ. - วิชาเอกเซรามิกซ์ B.F.A. (Ceramic)occupation 29
อาชีพในอนาคต
ศิลปินอิสระ, อาจารย์สอนศิลปะในทุกระดับการศึกษา, นักออกแบบเครื่องปั้นดินเผา, ผู้บริหารอุตสาหกรรมเครื่องปั่นดินเผา, ผู้เชี่ยวชาญเครื่องปั่นดินเผา, ธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะ (Art Dealer), นักวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม

 

occupation 31ศป.บ. - วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ B.F.A. (Imaging Art)
อาชีพในอนาคต
ศิลปินอิสระ, อาจารย์สอนศิลปะในทุกระดับการศึกษา, นักออกแบบ, ผู้กำกับฝ่ายศิลป์, ธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะ (Art Dealer), นักวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม

 

 

ศป.บ. - วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม B.F.A. (Cultural Art)occupation 34
อาชีพในอนาคต
นักวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม, นักบริหารจัดการหอศิลป์และพื้นที่ศิลปะ, นักวิจัยทางด้านศิลปะ, นักประวัติศาสตร์ศิลป์, นักเขียนและนักวิจารณ์ผลงานศิลปะ, ธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะ (Art Dealer), อาจารย์สอนศิลปะ

 

 

ศป.บ. - วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง B.F.A. (Acting and Directing)occupation 39
อาชีพในอนาคต
นักแสดง, ผู้กำกับเวที, ผู้กำกับการแสดง, นักเขียนบทละคร, ผู้ฝึกสอนการแสดง, ผู้คัดเลือกนักแสดง, ผู้ควบคุมลำดับการแสดง, นักวิชาการละคร, ผู้จัดโครงการหรือกิจกรรมการแสดง, พิธีกร, ผู้สร้างสรรค์รูปแบบรายการ

 

occupation 43ศป.บ. - วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง B.F.A. (Theatre Design)
อาชีพในอนาคต
นักออกแบบฉาก, นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, นักออกแบบแสง, นักออกแบบการแต่งหน้าและทรงผม, นักออกแบบรูปแบบการจัดงานนำเสนอสินค้า

 

ศป.บ. - วิชาเอกนาฎศิลป์สากล B.F.A. (Dance)occupation 46
อาชีพในอนาคต
นักออกแบบท่าเต้น, นักเต้น, นักแสดง, ผู้ฝึกสอนนาฏศิลป์, อีเว้นท์ออแกไนเซอร์

 

 

 

ศป.บ. - วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย B.F.A. (Thai Dance)occupation 49
อาชีพในอนาคต
นักแสดง, นักออกแบบและกำกับลีลา, นักวิชาการด้านนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรม, ผู้จัดโครงการหรือกิจกรรมการแสดง, ผู้ฝึกสอนนาฏศิลป์

 

 

กศ.บ. - วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (ดนตรีไทย) B.Ed. (Arts Education - Thai Music)occupation 54อาชีพในอนาคต.......................................

 

 

กศ.บ. - วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสากล) B.Ed. (Arts Education - Music)occupation 58

อาชีพในอนาคต.......................................

 

กศ.บ. - วิชาเอกนาฏศิลป์ (นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง) B.Ed. (Arts Education - Dance and Performing Art) occupation 62
อาชีพในอนาคต..........................................

 

 

 

กศ.บ. - วิชาเอกศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา) B.Ed. (Arts Education)occupation 65
อาชีพในอนาคต.............................................