คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ทุนสนับสนุนการวิจัย

- ทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

บทความวิจัย 

ประสิทธิผลของการใช้เสียงทำนองและจังหวะผ่านเครื่องดนตรีเปียโนที่มีผลต่อความจำของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ / อาจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ปี 2560

- การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิชาการครั้งที่ 2:ศิลปะ 4.0 (ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์ และศิลปะเพื่อการศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 
The 2nd National Fine Arts Conference: The Arts 4.0 (Creative Art and Art Education)

ปี 2559

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1
  The National Fine Arts Conference 2016 (NFAC 2016): Fine Arts in ASEAN Context

บทความวิชาการ

ปี 2556    ปี 2555  ปี 2554 

การออกแบบลายผ้ามัดหมี่ต้นแบบจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว /ผศ.ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธุ์

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะในวัยเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก / ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

ลมหายใจของนักแสดง : เรียนรู้เพื่อยอมรับ / อ.ธัญญรัตน์ ประดิษฐ์แท่น

สรุปองค์ความรู้จากงานวิจัยสำหรับแผยแพร่ (แผ่นพับ)

ปี 2560

การจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom (คลิก) 
อาจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

Lean Management ระบบสนับสนุนงานวิจัย URMS (คลิก)
ฝ่ายบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการจัดการความรู้ : ระบบสนับสนุนงานวิจัย URMS (คลิก)
ฝ่ายบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน
 
ปี 2559
การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning (คลิก) 
อาจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล


การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ (คลิก)
อาจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

 - การศึกษาแนวทางการใช้ดนตรีบำบัดในประเทศไทย 

อาจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์

 

- การใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฎีดนตรี เรื่อง ขั้นคู่กับนิสิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม

 

บทคัดย่องานวิจัย

การศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริหารการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2548-2552)” ผศ. สินีนาถ เลิศไพรวัน

"องค์ความรู้ครูเพลง: กรณีศึกษาครูมนัส ปิติสานต์" รศ. ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์

"การสถาปนาพื้นที่ทางศิลปะในบริบทของชุมชนเมือง กรณีศึกษา การเปลี่ยนผ่านจากโรงงานสู่พื้นที่ทางศิลปะ 798 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน" อาจารย์ถนอม ชาภักดี

"การเปรียบเทียบผลของการใช้เครื่องดนตรีไทย กับเครื่องดนตรี คาร์ล ออร์ฟ ที่ส่งผลต่อการรับรู้และการตอบสนองตามองค์ประกอบของดนตรีของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา"
อาจารย์เทพิกา    รอดสการ

"การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกองค์กรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น" อาจารย์อรัญ วนิชกร