คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ตำราคณะ

ตำราคณะศิลปกรรมศาสตร์

   
   BK Asian Music    1.  ดนตรีอาเซียน บรรณาธิการ โดย ดร.นัฏฐิกา  สุนทรธนผล  สามารถสืบค้นและยืมได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว
(คลิกเพื่อ download) 

 

   F Music Therapy   2. ดนตรีบำบัด โดย ดร.สิชฌน์เศก  ย่านเดิม สามารถสืบค้นและยืมได้ที่ สำนักหอสมุดกลาง มศว
(คลิกเพื่อ download)