คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

Download-แบบฟอร์มงานวิจัยและบทความวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ด้านการวิจัย)
    แนวทางการปฏิบัติ การดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    แบบรายงานผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มสำหรับนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ ในงานศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 2 : ศิลปะ 4.0 (ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์และศิลปะเพื่อการศึกษา)
    แบบฟอร์มสำหรับนำเสนอบทความวิจัย
    แบบฟอร์มสำหรับนำเสนอบทความสร้างสรรค์
    ใบสมัครขอส่งบทความ
 แบบฟอร์มสำหรับนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ

    ระเบียบการส่งต้นฉบับบทความในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบฟอร์มสำหรับนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ระเบียบการส่งต้นฉบับบทความในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    Template บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรม
    Template บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรม

แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์)
   
1.บันทึกข้อความขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์)
    2.แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (ว-1ด)
    3.ข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มเพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย
   1.บันทึกข้อความการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
   2.รายงานการใช้เงิน
   3.รายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มเพื่อขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
   1.บันทึกข้อความขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มเพื่อขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
   1.บันทึกข้อความการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
  
2.รายงานการใช้เงิน
   3.บทสรุปผู้บริหาร
  
4.รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มวิจัยในมนุษย์
   
1.บันทึกข้อความ
   
2.คู่มือแนะนำแนวทางในการเขียนโครงร่างการวิจัย
  
3.แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย
  
4.แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง
  
5.หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
  
6.หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย อายุต่ำกว่า 18
  
7.หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
  
8.เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
  
9.เอกสารชี้แจงอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยการตอบแบบสอบถาม

 

 แบบฟอร์มอื่นๆ
    1.ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
      
-          เงื่อนไขการสมัครรับทุน
       
-          ขั้นตอนการดำเนินงาน
       
-          RS-foreigm-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
      
-          RS-foreigm-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย
      
-          Template PowerPoint

     2.แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557
      
-          ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
      
-          RS-FM-15 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

      3.หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
       
-          หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
     
4.เอกสารภาคผนวก
       
-          appendix-1(มติคณะรัฐมนตรี)
       
-          appendix-2(นโยบายวิจัย2555-2559
        
-          appendix-3(นโยบายรัฐบาล)
       
-          appendix-4(นิยามการวิจัย)
       
-          appendix-5(รายละเอียดการเขียนงบประมาณเฉพาะปีที่เสนอขอ)
       
-          appendix-9(จรรยาบรรณนักวิจัย)
       
-          appendix-12(แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉ.11 พ.ศ.2555-2559)
    
5.คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

 

แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

1. แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

       - แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

2. เอกสารแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

        - แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

        - บทสรุป

        - สัญญาโอนลิขสิทธิ์

3. คำร้องขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

       - แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร

       - รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

       - คำพรรณาแบบผลิตภัณฑ์

       - ขอถือสิทธิ

       - บทสรุปการประดิษฐ์

       - รูปเขียน

4. คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

          - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปัญญา