คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

Format & Register Article

  @ ระเบียบการส่งต้นฉบับบทความวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  @ เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer-review)

  @ ข้อกำหนดการจัดพิมพ์ฉบับบทความวิจัย

  @ ข้อกำหนดการจัดพิมพ์ฉบับบทความวิชาการ

  @ ลงทะเบียนเพื่อส่งบทความ

  @ ส่งบทความ

 

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ Fine Arts Journal
- วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Volumn 19, No.2, July-December 2015
 
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ Fine Arts International Journal
Fine Arts Intionnal Journal, Srinakharinwirot University: Volumn 18, No.1, Janualy-June 2014
- Fine Arts Intionnal Journal, Srinakharinwirot University: Volumn 17, No.2, July-December 2013

 

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ