คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

hd tp5 pr

ประชาสัมพันธ์
   ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย" ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4
งานบริหารทั่วไป
   - ทดสอบ
งานประชุม
   - ทดสอบ
งานธุรการ
   - ทดสอบ
งานเอกสาร

   - ทดสอบ

งานบุคคล

    - สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาตรี
    สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท
    สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาเอก
    สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : การอบรมระยะสั้น รอบที่ 1

งานโยบายและแผน
   - ทดสอบ
งานบริหารการเงินและบัญชี
   - ทดสอบ
งานบริการพัสดุและอาคารสถานที่ 
   - ทดสอบ
งานบริการการศึกษา
   - ทดสอบ

- สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
- สารสนเทศการประกันคุณภาพ
- ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- งานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว
- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- บริการข้อมูล มศว
- ระบบบริหารโครงการ
- หนังสือเวียน
- ข่าวประกวด/สอบราคา
- ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบบริหารการจัดการขนส่งและความปลอดภัย

- เว็บการศึกษาไฮบริด (Hybrid)
- เค้าโครงรายวิชา
- เว็บรายวิชา (ATutor)
- วีดิทัศน์ตามประสงค์
- Cyber Education Center
- วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว
- สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)
- ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา(คิดดี ที่ มศว)
- สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

- กองการเจ้าหน้าที่
- กองคลัง
- กองกลาง
- กองแผนงาน
- กองวิเทศสัมพันธ์
- ฝ่ายวิจัย
- ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
- สภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว
- สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว
- ชมรมผู้สูงอายุ มศว

- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
- คลินิกกายภาพบำบัด มศว
- มศว คลินิก
- ศูนย์ผิวหนัง
- คลินิกทันตกรรมพิเศษ
- ศูนย์กีฬา