Logo

หมวด: ศิษย์เก่า เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2556 03:08 เขียนโดย Super User ฮิต: 4103

Alumni h1

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สาขา
การอ่านสภาพจิตของผู้ต้องขังจากภาพวาด เลิศศิริร์ บวรกิตติ, นพวรรณ บัวทอง, ศิเรมอร บุญงาม ศิลปศึกษา
การศึกษาและวิจัย เสียงที่ดีของเครื่องดนตรีประเภทฮอร์น สำหรับยุคปัจจุบัน กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช ดุริยางคศาสตร์สากล
การสร้างเครื่องมือวินิจฉัยอัจฉริยภาพทางดนตรี เพื่อการจัดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ดนตรีสากล ระดับปฐมวัย วาทิต สุวรรณสมบูรณ์ ดุริยางคศาสตร์สากล
การใช้วัสดุทางเลือก "ไฟเบอร์กลาส" : กรณีศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณภาพของกะโหลกซออู้ เมธี พันธุ์วราทร ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเซีย
การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม กรณีศึกษางานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัด อุตรดิตถ์ ระวิวรรณ วรรณวิไชย นาฏศิลป์ศึกษา
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จากการศึกษา ผลงานจิตรกรรมของศิลปินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิโฟวิสต์และลัทธิเยอรมันเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ทัศนศิลป์
การสถาปนาพื้นที่ทางศิลปะในบริบทของชุมชนเมือง กรณีศึกษา การเปลี่ยนผ่านจากโรงงานสู่พื้นที่ทางศิลปะ 798 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ถนอม ชาภักดี ทัศนศิลป์
การออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อปรับภาพลักษณ์หน่วยงานศูนย์กลางทางวัฒนธรรมด้านสุขภาพ: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อรัญ วานิชกร ออกแบบทัศนศิลป์
อัตลักษณ์หัตถเวชกรรมไทยสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ในสปาร่วมสมัย อรัญ วานิชกร ออกแบบทัศนศิลป์

 

- ขอเชิญติดตามอ่าน "จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว" (ออนไลน์) ฉบับที่ 26
- ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- เปิดลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
- คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สอบตรง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  ปีการศึกษา 2560 รอบสุดท้าย !!!
- คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
- โม จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน ศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์ มศว คว้าตำแหน่ง Miss international Queen 2016
- นิรชรา วรรณาลัย คว้ารางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design) จาก ภาพยนต์เรื่อง ขุนพันธ์
- มิว นิษฐา จิรยั่งยืน ศิษย์เก่าวิชาเอกออกแบบแฟชั่น คว้า "รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม" รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 26
- ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว สร้างชื่อ คร้า 2 รางวัล ชนะเลิศในการแข่งขัน ATOD International Competition
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558
- กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์
- การแต่งกายของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
- กำหนดตารางฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
- กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
- ขอแสดงความยินดีกับ พี่ปาย นางสาวธนิศา ปัญญาภู ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา2016
- กำหนดตารางการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
- พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๖ (FULL)

กำหนดการฝึกซ้อมและรับปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2556 และ ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต มศว
- อินเทอร์เน็ตล็อกอิน
- เว็บเมล มศว
- เว็บรายบุคคล
- เว็บบอร์ด
- รับสมัครอบรมออนไลน์
- แบบสำรวจออนไลน์
- สถิติเว็บไซต์ มศว
- GAFE@SWU
- ข่าวกิจกรรม

- ปฏิทิน มศว
- ข่าวเครือข่ายบัวศรี
- SWU WebHelp
- เครือข่ายไร้สาย มศว (WiSE)
- เครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)
- ฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU)

- ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิษย์เก่าสัมพันธ์
- สมาคมศิษย์เก่า

- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
- คลินิกกายภาพบำบัด มศว
- มศว คลินิก
- ศูนย์ผิวหนัง
- คลินิกทันตกรรมพิเศษ
- ศูนย์กีฬา