คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

บริการและสวัสดิการ สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

hd tp5 pr

- กิจกรรมที่นิสิรหัส 60 ขึ้นไปต้องเข้าร่วม ตามหลักสูตร
- เปิดรับสมัครนิสิตครู 5 ปี เพื่อรับทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2560)
- กิจกรรมสำหรับนิสิตที่ยังทำกิจกรรมไม่ครบ (หมวด 1, 2 และ 3) และนิสิตที่สนใจ (เดือน พ.ย. - ธ.ค. 60)
- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (เฉพาะเรื่องการลงทะเบียนเรียน การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอถอนวิชา แจ้งจบการศึกษา)
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศผลการพิจารณาทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
- สิทธิการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของนิสิต มศว ระหว่าง 1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
- 13 มี.ค. 60 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษาของนิสิต ภาค2/2559
- ขอเชิญนิสิตป.ตรี สมัครรับทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560)
- กิจกรรมสำหรับนิสิตที่ยังทำกิจกรรมไม่ครบ และนิสิตที่สนใจ
- ประกาศ องค์การนิสิต เรื่อง การดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ตราประทับกิจกรรมสำคัญอย่างไร
- นิสิต(รหัส 59) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับบัตรประจำตัวนิสิต ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 ที่ หอประชุมใหญ่ ประสานมิตร (!!นำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย!!)
- ปฏิทินการศึกษา 2559
- การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด ภาค 2/2558
- ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการชมภาพยนต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมหมวด 2)
- โรงเรียนโพธิสารศึกษา จ.นครสวรรค์ รับสมัครครูหลายอัตรา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ห้อง 502 คณะศิลปกรรมศาสตร์
- กิจกรรมหมวดที่ 2 ในโครงการ *บริจาคโลหิต  และ  *อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความเครียด
- ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี/ปีการศึกษา 2558)
- ประกาศ ทุนสนับสนุนการศึกษาราชกรีฑาสโมสร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558/2559
- Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุนพวงร้อย อภัยวงศ์ 
- ขอเชิญนิสิตที่สนใจ สมัครรับทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2558
- แบบฟอร์มใบสมัครทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
- Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ขอเชิญนิสิตร่วมงาน SWU JOB FAIR 2559 : 9-11 กุมภาพันธ์ 2559
- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดมุมมองใหม่ สู่โอกาสการทำงานจริง กับ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
- ขอเชิญนิสิต กยศ./กรอ. ชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
- กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558
- ขอเชิญนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2557 รับใบรับรองปริญญาและTranscript (ฉบับสมบูรณ์) ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
- 27 พฤศจิกายน 2558 วันสุดท้ายของการชำระค่าบริการการศึกษา 1/2558
- ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ jobonline และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
- 7 กันยายน - 19 ตุลาคม 2558  นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 แจ้งจบทางอินเทอร์เน็ตตามวันที่กำหนด เตรียมรูปถ่ายสวมครุย ขนาด 2 นิ้ว สี ส่งพร้อมใบแจ้งจบ
- 24 - 31 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายในการเพิ่ม-ลด และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1/2558
- การทดสอบความถนัดทางการเรียน (SWUSAT)นิสิตชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 และวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ มศว องครักษ์ และ มศว ประสานมิตร รายละเอียด (คลิก)
- กำหนดวันรับเอกสารและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร  2558
- ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2558
- เอกสารประกอบ "โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่"

- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 2559
- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 2558
- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 2556
- ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2556
- หลักสูตรที่เปิดสอน
- ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี
- ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา
- คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี
- อัตลักษณ์นิสิต มศว

- รับรายงานตัวนิสิตใหม่
- ลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน
- งานเผยแพร่ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
- ระบบงานแจ้งจบการศึกษา
- ระบบบริหารจัดการหอพัก
- ตารางสอน
- แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน (ปค.003)
- แบบประเมินรายวิชา (ปค.004)
- กองทุนกู้ยืม
- แบบฟอร์มการฝึกงาน

- กองบริการการศึกษา
- บัณฑิตวิทยาลัย
- กองกิจการนิสิต
- กิจการหอพัก
- สภานิสิต
- องค์การนิสิต
- ศิษย์เก่าสัมพันธ์
- สมาคมศิษย์เก่า

- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
- คลินิกกายภาพบำบัด มศว
- มศว คลินิก
- ศูนย์ผิวหนัง
- คลินิกทันตกรรมพิเศษ
- ศูนย์กีฬา

 

 

อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 04:25

ฮิต: 5940