คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

รายนามคณบดี อดีต-ปัจจุบัน

 Banner002

 

c8

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย 

ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

 

c7

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน

 6 พฤษภาคม 2551- มิถุนายน 2554

 

 

c6

 

 ดร.วาณี  อรรจน์สาธิต

 6 กุมภาพันธ์ 2551 - 5 พฤษภาคม 2551

 

 

c5

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  เย็นสบาย

 6 ธันวาคม 2548 - 5 กุมภาพันธ์ 2551

 

 

c4

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒิ  ปัดไธสง

 1 ตุลาคม 2548 - 5 ธันวาคม 2548

 

 

c3

   

รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์  ตั้งเจริญ

 9 มีนาคม 2548 - 30 กันยายน 2548

 

 

c2

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  เย็นสบาย

  ปี 2545 - มีนาคม 2548

 

c1

 

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ

 ปี 2536 - 2545