Logo

หมวด: เกี่ยวกับคณะ เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2556 06:31 เขียนโดย Super User ฮิต: 4519

 Banner003

ปรัชญา

         ศิลปกรรมสรรค์สร้างปัญญา  ปัญญาสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

ธรรมะ

         ปัญญาธรรม คารวธรรม สามัคคีธรรม

หลักการ

         ระบบ คล่องตัว ก้าวหน้าและทันสมัย

ปณิธาน

         ศิลปกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยการเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมในเอเชีย และเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์นวัตกรรม   ในรูปแบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและแนวคิดทางตะวันตกเพื่อความเป็นอยู่ของประชากรและสร้างภูมิคุ้มกันในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

         คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย ความเป็นเลิศ ( Excellence ) ความเสมอภาค ( Equity )ความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency ) และความเป็นสากล ( Internationalization )

 line

 

วัตถุประสงค์

00 30

         1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยในเชิงรุก และพร้อมที่จะแข่งขันในกระแสสังคมปัจจุบัน

         2. เพื่อพัฒนางานวิชาการและภูมิปัญญาไทยให้เป็นฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ผสานสัมพันธ์ระหว่างความเป็นสากลและความเป็นท้องถิ่น

         3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ มีความรู้ ความคิด ความสามารถ สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และมีจิตสำนึกสาธารณะ

         4. เพื่อพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ และทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาพันธกิจ

         5. เพื่อพัฒนาศิลปกรรมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูงสุดในการช่วยพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ