Logo

วัตถุประสงค์

หมวด: เกี่ยวกับคณะ เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2556 06:32 เขียนโดย Super User ฮิต: 5312

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยในเชิงรุก และพร้อมที่จะแข่งขันในกระแสสังคมปัจจุบัน

2. เพื่อพัฒนางานวิชาการและภูมิปัญญาไทยให้เป็นฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ผสานสัมพันธ์ระหว่างความเป็นสากลและความเป็นท้องถิ่น

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ มีความรู้ ความคิด ความสามารถ สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และมีจิตสำนึกสาธารณะ

4. เพื่อพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ และทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาพันธกิจ

5. เพื่อพัฒนาศิลปกรรมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูงสุดในการช่วยพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ